Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je L. L. Fox CZ s.r.o. IČO 22796070 so sídlom Srbská 497/11 – Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

Adresa: Srbská 497/11 – Liberec XI – Růžodol I, 460 01 Liberec

Email: shop@3dfox.sk

Telefón: +420 608 688 388

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval poverenca pre ochranu údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v súvislosti s vybavovaním vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov a účel ich spracúvania

1. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.

3. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

4. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; jemu môžeme na tieto účely odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Súhlas so zasielaním e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietnuť odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade, že namietnete, dotazník vám ďalej nebudeme posielať.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z týchto zmluvných vzťahov (v trvaní 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb podľa zmluvy,
 • poskytujúce služby na prevádzku e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • poskytujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových/cloudových služieb..

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s čl. 15 GDPR,
 • právo opravu vašich osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo na obmedzenie ich spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe, a to najmä pomocou hesiel a antivírusového softvéru.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a súčasne vám novú verziu zásad ochrany osobných údajov zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.11.2020.